Den nyapostoliska kyrkan i Sverige

sakramenten

Vi nyapostoliska kristna tror att sakramenten är heliga handlingar. I den Heliga skriften kan man bland annat läsa "Det är tre som vittnar: Anden, vattnet och blodet, och dessa tre är samstämmiga." (ur 1 Joh. 5:8). I enlighet med detta bekänner därför den Nyapostoliska kyrkan sig till tre heliga sakrament: Den Heliga beseglingen, det Heliga dopet och den Heliga nattvarden.

Den Heliga beseglingen

Den Heliga beseglingen betyder ett mottagande av den Heliga Anden, dvs den är en del av den andliga återfödseln (jämf. Ap. 8:14-17 och Ef. 1:13-14, 4:30). Den Heliga beseglingen är akten då människan blir ett Guds barn och står som grund för människans totala inre förnyelse; som Herren Jesus själv sade - pånyttfödd genom vattnet och Anden.

Precis som de första kristna i den gamla tidens kyrka tog emot Helig Ande genom Heliga beseglingen ger även idag den Nyapostoliska kyrkans Apostlar detta sakrament till människorna. Det genomförs på både barn och vuxna.

Det Heliga dopet

Det Heliga vattendopet är det första steget in i gemenskapen med gud och är en förusättning för att kunna ta emot den heliga beseglingen. I enlighet med vad Jesus sade till sina apostlar (Matt. 28:19) ska alla människor döpas, både gamla och unga.

Den Heliga nattvarden

Den Heliga nattvarden firas som ett minne av Jesu Kristi lidande och död. Den förmedlar livsgemenskap med Jesus Kristus, guds son, och firas efter syndernas förlåtelse i avlösningen. Tar man emot nattvarden och syndernas förlåtelse i tro, får kroppen ny kraft i Jesus Kristus och man kan lättare överbrygga sina fel och svagheter.